STYREMØTE I KVIKNE UTVIKLING
MANDAG 19. OKTOBER KL 20.00 PÅ ASPLUND

 

TILSTEDE: Lund, Totlund, Strand, Araja
Vara tilstede: Estensgård, Fossum
Meldt forfall: Jacobsen, Svergja

 

ORIENTERINGSSAKER:
– Kviknerabatten på strøm: Foreløpig ikke noe nytt i saken, KU tar kontakt for å purre på møte
– Fiber: Intet nytt her heller, men både kommunen og NØK mener eierskiftet med Tensio er det som stopper fremdriften. KU kontakter Tensio/ NØK for å purre.

 

SAKLISTE
21/2020 Evaluering av bygdemøtet
Folk virket fornøyd, bra oppmøte! Ingen coronasmitte registrert, og hotellet hadde bra salg.
22/2020 Referat fra møte med ordfører og rådmann 19.10.
Etter bygdemøtet ble KU’s leder invitert til rådmann og ordfører for å snakke om en reservert «de og vi»-holdning som rådmannen merket på møtet. Han ønsker et godt samarbeid, og det ønsker jo vi også. KU’s leder tok med seg tidligere leder i Levende Bygder, Egil Ween, på møtet, han har også god historisk kunnskap om Kvikne.
Det var et godt møte, lyttende. Enighet om at Enan er den viktigste problemsaken, snakket om historikken tidligere og om den krevende håndteringen av Enan-saken i 2014/15. Rådmannen ønsker å ta tak i saken og være medvirkende i møte med Enans ansatte sammen med HO-sjef, for å bedre samarbeidet. Viktig å få tydeliggjort Enans status (institusjon/ boliger/ tilrettelagte boliger?) for å ha et omforent grunnlag for å beregne bemanning og behov.
Det ble også snakket litt om fiberutbygging: Kommunen er innstilt på å betale det Eidsiva ikke dekker, (egenandel 10.000 nevnt på bygdemøtet?), men venter på avklaring om eierskap. ALLE som vil skal få fiber.
Rådmannen snakket også om den kommende rulleringen av kommunens arealplan – vi må hjelpe til med å legge til rette for bredt engasjement fordi det her vil ligge veldig viktige føringer for fremtiden – f.eks. arealer for næring, turisme osv.
Kvikne Utvikling kan også være kontaktleddet til de lokale folkevalgte.
Kommentar på styremøtet til referatet: Det har på tidligere møter vært antydet egenandel ved fiberutbyggingen på 5000 kroner. Hvis den er økt bør det antakelig skrives ny liste over interessenter.
Vi legger til lokalpolitikerne på epostlista så de får referat fra styremøtene i Kvikne Utvikling.
23/2020 Avlastningsplass på Enan – brev fra Pensjonistforbundet
Orientering om brev fra Pensjonistforbundet Kvikne 7.7.20 – de ønsker å få til mulighet for avlastningsplass på Enan, og ønsker at Kvikne Utvikling er med på arbeidet med denne saken, da det jo ikke bare berører de som trenger avlastning, men også familie og pårørende. Pensjonistforbundet ønsker saken tatt opp i forbindelse med budsjettarbeidet i høst. Saken ble også så vidt tatt opp på møtet med rådmann og ordfører 19.10.
24/2020 Infohytta som nå er «vår» – hvordan kan den komme hele bygda til gode?
Rådmannen lovet på møtet 19.10. å gjøre de formelle grep slik at hytta overføres til Kvikne Utvikling. Han ønsket at hytta blir brukt på en måte som kommer alle på Kvikne til gode.
Kort idémyldring: Brukes et sted det ikke finnes åpen bu, eller selges? Vi tar opp saken på et bygdemøte for å få flest mulig ideer – først må hytta formelt være vår.
2
25/2020 Tilskuddsmidler fra KRK, samarbeid med KU
Jan Haugan har vært på møte i Kvikne Rennebu Kraftlag og på eget initiativ orientert om Kvikne Utviklings rolle. Møtet konkluderte med at Kvikne Utvikling og Rennebu næringsforening bær være kontaktpunktene for Kraftlaget i forbindelse med midlene de disponerer. I deres virksomhetsplan står det at «Kraftlaget skal bidra til lokale allmennyttige formål og bistå lokalsamfunnet med trygge arbeidsplasser».
KU tar kontakt med Arild Bruheim (tlf 41656992) i KRK for å diskutere hvordan Kvikne Utvikling kan samarbeide med Kraftlaget.
26/2020 Markedsføring av bygda – bosetting, jobber…
Idémyldring omkring markedsføring av bygda: Boliger – hvordan finner vi det som er ledig? Lage video som kan vises på butikken, hotellet, Vollandager. Til neste møte skal alle prøve å finne ut mer om hvor det kan være ledige hus eller hvor vi kan få rede på det.

 

EVENTUELT
– Brosjyrer og turistinfo: Pål ser at det er et sterkt behov for fornyelse. Til neste møte samler alle det vi kan få tak i av eksisterende materiell, og undersøker om det finnes ressurspersoner som kan hjelpe. KU tar kontakt m Kristin for å høre om det finnes noe på Vollan, evt på data.
– Gjenvinningsstasjon på Kvikne – Bondelaget ønsker bedre mulighet for avfallslevering utover den tiden det er mobil gjenvinningsstasjon på Kvikne (i år har den vært her 5 ganger, fra mai til sept.). KU tar kontakt m Rune Storli på Fias for å høre hva saken dreier seg om – vi tar opp det på neste møte – dette kan jo gjelde flere enn bare bøndene.

Neste møte: 23. november kl 20.
Møtet slutt ca 22.30

Ref.: Kirsten