STYREMØTE I KVIKNE UTVIKLING
ONSDAG 1. JULI KL 20.00 PÅ ASPLUND

TILSTEDE: Lund, med digital tilbakemelding på sakene fra Totlund, Strand og Jacobsen
Meldt forfall til møtet: Totlund, Strand
Vara tilstede: Estensgård, Fossum

ORIENTERINGSSAKER:
– Epost er sendt til kommunen 22.6. vedr. hytta ved Circle K, og vedr. representanter til utvalg som skal utarbeide ny modell for beregning av «kviknerabatten» på strøm
– Pensjonistforeningen sender henvendelse til kommunen vedr. Enan, og involverer Kvikne Utvikling i saken da den berører hele bygda.

SAKLISTE
17/2020 KONSTITUERING AV STYRET
Leder, valgt på årsmøtet: Kirsten H Lund
Nestleder: Kåre Kristen Totlund
Sekretær: dekkes foreløpig av leder
Styremedlemmer: Pål Strand, Stig Jacobsen

18/2020 MEDLEMSMØTE I SEPTEMBER, OG MØTE MED VÅRE LOKALE POLITIKERE
Det har lenge vært etterlyst bedre kontakt med «medlemsmassen» i Kvikne Utvikling – dvs Kviknes innbyggere. Vi ønsker derfor å arrangere bygdemøter, og håper det kan skape større, og bredere, engasjement enn det vi har hatt i det siste.
På høstens møte inviteres rådmannen og gjerne våre lokale politikere – det er særlig to saker som er viktige: Enan og fiberutbygging. For å komme tidligst mulig inn i forhold til budsjettbehandling foreslås onsdag 9. september. KU innkaller til møte, og våre lokale politikere inviteres til et styremøte i forkant av bygdemøtet.

19/2020 FIBER
Pr juni 2020 angir Frode Eggestad i NØK at Tensio og NØK er enige om overtakelse av fibernettet på Kvikne, men skriftlig avtale foreligger ikke ennå. NØK mener også at strukturen på fibertrekkingen på Kvikne ikke er helt etter deres ønske, og de må omstrukturere/ oppgradere utstyr for å få økt kapasitet så flere kunder kan kobles på nettet. Gudmud Brekko (Eidsiva) skulle i møte med NØK og Tynset kommune i begynnelsen av måneden. Han antydet prosjektstart i august.
Kvikne Utvikling inviterer involverte parter til møte i slutten av august for å klarlegge situasjonen og lage en fremdriftsplan, kommunen bør også være representert.

20/2020 nyby.no
Det har kommet brev fra Pensjonistforeningen som har blitt informert av kommunen om appen Nyby. Nyby er ifølge forsiden deres «samhandlingsplattformen for kommuner og organisasjoner som ønsker å løse viktige velferdsoppgaver i samarbeid med ansatte og innbyggere.» Pensjonistforeningen ønsker en bredere informasjon om appen på Kvikne, og ber om at Kvikne Utvikling tar opp dette på et allmøte.
KU inviterer en kontaktperson for Nyby.no for informasjon på bygdemøtet.

EVENTUELT
– sms sendes til styremedlemmene som påminnelse før neste møte

Ref. Lund