Referat fra styremøte i Stiftelsen Vollan gård

*Tid:
2.6.22 kl. 20.00

Sted: Vollan gård


Fremmøtte medlemmer
: Steinar Munkhaugen, Ola Rønning, Frode Flaa, Bjørn Arve
Bekken, Kristin Lund Austvik
Fraværende medlemmer: Anne Laila Fossum
Fremmøtte varamedlemmer:


Behandlede saker

Sak.nr.år Sak 7.228.22

Underskrifter:

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader er ført i samsvar med det som ble
bestemt på møtet.

 

Sak 7/22 Prosjektet med gangbrua på Vollan
Vi har jobbet med søknadsprosessen. KVO har sagt at de vil sponse arbeidet med 300.000,.
S. Munkhaugen AS har innvilget 300.000, og Tynset kommune har gitt muntlig tilsagn om
300.000,. Kjetil Frengstad skal søke KRK om kr 100.000, og vi vil søke KUR om kr
100.000,.

Vi har fått et nytt kostnadsoverslag på kr 900.000, for en kopi av trekonstruksjonen inklusive
skraping og maling av brua. I tillegg har vi brukt en del penger fra før på kjerneboring mm.

Målet er at brua skal være ferdig i løpet av sommeren/høsten.

Vedtak:

De fremmøtte er fornøyde med fremgangen i prosjektet og gir sin tilslutning til at det arbeides
videre med dette.

Sak 8/22 Framtida for Stiftelsen og Vollan gård
Stiftelsen har de siste årene slitt med økonomien. I år har ikke Miljødirektoratet innvilget den
faste søknaden fra Stiftelsen om midler for å betale for en sommervert, så i år har vi ikke
økonomi til å holde åpent. Tynset kommune har også valgt å ikke bevilge mer støtte til
Stiftelsen fra og med i år og i fjor sa SNO opp leieavtale for kontor og garasje. Det er derfor
ikke mer å gå på når det gjelder økonomi, og de siste årene har også styremedlemmene sittet i
styret på dugnad (uten godtgjøring) for å avhjelpe situasjonen.

Styreleder har snakket med Tynset kommune og foreslått at Stiftelsen legges ned og Vollan
gård gis tilbake til Tynset kommune. Forslaget er at Stiftelsen overføres til kommunen og
stiftelseskapitalen tilbakebetales til stifterne, mens vedlikeholdsfondet følger med gården.
Forslaget er videre at gangbrua og ansvar for denne tilfaller kommunen. Ordføreren har sagt
seg enig i dette. Hva Tynset kommune så velger å gjøre med Vollan vil bli opp til de, men
styreleder foreslår at Stiftelsen først og fremst henvender seg til Kvikne utmarksråd som
leietaker for å høre om de er interessert i å ta over Vollan gård før det eventuelt legges ut for
salg på åpent marked av kommunen. Det er naturlig at de som største leietaker får tilbud om å
kjøpe Vollan først. Kvikne utmarksråd er også en sammenslutning for alle grunneierlag på
Kvikne, om Kviknebygda ønsker å beholde Vollan i «eget» eie kan Kvikne utmarksråd
være rette eier. Om Tynset kommune er enige i denne løsningen vet vi ikke, men Stiftelsen
bør ta en prat med Kvikne utmarksråd der muligheten drøftes før man eventuelt henvender
seg til kommunen med forslaget.

De frammøtte var opptatt av at når saken framlegges for Kvikne utmarksråd må man være
ærlig på årsaken til at stiftelsen nedlegges og utfordringene med økonomien. Det er noen
utgifter som vil falle bort ved en nedleggelse av stiftelsen (revisjon t.e.), men at det kan bli en
utfordring også for en ny eier må vi være tydelige på. Forslaget er at vedlikeholdsfondet skal
følge med til en ny eier, men det vil også ta slutt en dag og da må den nye eieren selv bekoste
eventuelt vedlikehold.

Vedtak:

De frammøtte er samstemte i at styret starter opp med denne prosessen. Styremedlemmene
går til sine styrer som de representerer i Stiftelsen og tar opp dette med dem.