Da har kommunestyret hatt sitt møte, og Enan blir ikke lagt ned.
Tynset kommune er i en ommleggingsfase når det gjelder helse og eldreomsorg,
og Enan blir også berørt av dette.
Vi siterer referat fra møtet:

Driftsbudsjettet:
• Enan legges ikke ned. Boenhetene og fellesarealene opprettholdes. Heldøgns bemanning
erstattes av individuell hjelp fra hjemmebasert omsorg. Beboernes behov vurderes
individuelt og tilbys riktig omsorgsnivå, eventuelt på et annet sted. I den grad det er
praktisk, organisasjonsmessig og økonomisk forsvarlig bør Enan opprettholdes som base
og oppmøtested for hjemmehjelpere på Kvikne. Rådmannen må avklare eventuelle
bygningsmessige tilpasninger ut over sprinkleranlegg og eventuelt fremlegge en plan for
dette.

 

Tidligere innlegg:
Rådmannen i Tynset kommune har i sin budsjettplan fremmet et forslag om å legge ned
Enan trygdesenter for å spare penger.
Dette er en alvorlig sak i ei lita bygd og vil ramme beboere, ansatte, og gi negative
ringvirkninger ellers også. Reaksjonene er mange og sterke, og det har blitt
etablert en rasktvoksende Facebookgruppe, samt artikler i Østlendingen og Arbeidets Rett.