VEDTEKTER KVIKNE UTVIKLING

Selskapsform
§1 Kvikne Utvikling er en organisasjon hvor lag, foreninger, privatpersoner og næringsdrivende kan bli medlemmer.

Formål
§2 Kvikne Utvikling skal arbeide for å fremme bygdas fellesinteresser, og arbeide for et godt sosialt og kultureltmiljø, være bindeleddmellom privatpersoner, lag, organisasjoner og næringsliv, i den hensikt å gi informasjon, og å være et felles forum for utveksling av tanker og idèer. Kvikne Utvilkling vil ta vare på bygdas interesser som et hørings-og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre offentlige instanser.

Medlemskap
§3 Som medlemmer defineres alle som bor på Kvikne, lag, foreninger og næringsdrivende som har fast bosted/virksomhet i bygda.

Kontingent
§4 Det kreves ikke kontingent.

Økonomi
§ 5Regnskapsføring/revisjon og oppfølging av eventuelletilskudd-/støtteordninger håndteres forskriftsmessig av lagets styre. Disponering av eventuelt driftsoverskudd vedtas av årsmøtet etter forslag fra styret. Midlene skal benyttes til gavn av bygda.

Årsmøte
§6 Årsmøtet er Kvikne Utvikling sitt øverste organ. Årsmøtet skal avholdes innen 1.april og skal behandle saker ihht vedtekter, samt innkomne forslag fra medlemmer. Forslag må være styret i hende senest tre uker før årsmøtet skal avholdes. Innkalling skal skje med minst fire ukers varsel. Årsmøtet er vedtaksføre med det antall medlemmer som er tilstede. Hvert medlem over myndighetsalder har en stemme. Yngre medlemmer har tale-og forslagsrett.
Årsmøtet skal behandle følgende saker:
1.Godkjenning av innkalling og dagsorden.
2. Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen.
3. Styrets årsberetning.
4. Revidert regnskap.
5. Valg av styre og leder, samt velge et nytt medlem til valgkomiteen og en ny revisor.
6. Innkomne saker.

Styret
§7 Styret skal bestå av 5 personer og 3 varamedlemmer.
Styrets leder velges for ett år. Styret er vedtaksfør når 3 medlemmer er til stede. Vedtak gjøres med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbelt stemme.
Styrets oppgaver er følgende:
-Etter beste evne å oppfylle lagets formål.
-Innkalle til møte når leder eller andre styremedlemmer krever det.
-Referat og vedtak fra møterskal være tilgjengelig for alle.
-Styret utarbeider årsmelding og regnskap pr. 31.12.

Valg
§ 8 Hvert år velges:
-Leder for 1 år.
-2 styremedlemmer for 2 år.
-3 varamedlemmer for 1 år, i prioritert rekkefølge.
-1 revisor for 2 år. Det skal være 2 revisorer.
-1 medlem til valgkomiteen for 2 år.
Valgkomiteen består av 2 personer. Valgkomiteens innstilling skal være klar til årsmøtet. Alle som er på valg skal kontaktes av komiteen. Frasigelse av verv er ikke påkrevet. Valgkomiteen foreslår også nytt valgkomitemedlem.

Prokura
§9 Prokura har styreleder alene, eller to styremedlemmer i fellesskap.

Oppløsning av Kvikne Utvikling
§10 Oppløsning av Kvikne Utvikling skal først vedtas på ordinært årsmøte. Deretter skal vedtaket stadfestes av ekstraordinært årsmøte 3 mnd etter første møte.Ved oppløsning skal lagets midler overføres til formål som gagner bygda.

Vedtatt av stiftelsesmøte torsdag 29. mars 2012.

 

Last ned vedtektene som PDF-dokument her.