Arbeidsgruppa anbefaler alle som ønsker at skriv, som er gjengitt nedenfor, skal sendes til kommunen om å møte opp på Kvikne Samvirkelag
fredag 16.januar og lørdag 17.januar for å skrive under liste!

 

Undertegnede innbyggere i Tynset kommune krever med dette at det foretas ny utredning og behandling i forhold til de endringer som kommunen har lagt opp til i eldreomsorgen og som nå er under politisk behandling. 

Kravet er hjemlet i Kommunelovens paragraf 39 a hvor det fremgår at kommunestyret plikter å ta stilling til en sak dersom minst 2% av innbyggerne eller 300 i kommunen står bak forslaget. 

Vi mener at saksutredningen som er foretatt er mangelfull og ikke gir tilstrekkelig grunnlag for å fatte vedtak i saken, som åpenbart har langt større prinsipielle konsekvenser enn man har forutsett. Konkret gjelder dette: 

  • manglende brukermedvirkning i saksforberedelse/ utredning
  • manglende drøfting av de etiske, juridiske og økonomiske konsekvenser av at et ledd i omsorgstjenesten tas bort, og hva dette medfører av ansvar, belastning og omkostninger for brukere og lokalmiljøet
  • ensidig og mangelfull analyse av de økonomiske konsekvensene endringen medfører for kommunen – innsparingseffekt kontra utgiftsøkning
  • mangelfull analyse av sekundæreffekten av tiltakene i forhold til bosetningsmønster, næringsliv og arbeidstilgang, sosiale forhold og bygdemiljø