Møtereferat Årsmøte 26.3.2018
Referat fra ÅRSMØTE for 2017 i Kvikne utvikling

på Håndlaget 26.03.2018

Tilstede:    
Pål Haugen Strand Torgeir Svergja Kåre Kristen Totlund
Egil Ween Inger Grøtli  
Kirsten Lund Ola Vormeland  
Eli Estensgård Bente Fossen Bekken  

 

 

SAKLISTE:

1 Godkjenning av innkalling og dagsorden
  Ingen merknader.

 

2 Valg av møteleder,  referent, samt to til å underskrive protokollen
  Møteleder:

Referent:
Underskrive protokoll:

Pål Haugen Strand

Inger Grøtli

Torgeir Svergja og Eli Estensgård

 

3 Styrets årsberetning
  Årsberetning for Kvikne utvikling m/undergrupper ble gjennomgått av Pål Haugen Strand.

Årsberetningen legges ut på www.kvikne.no  

Beretningen ble godkjent.

4 Regnskap
  Regnskap for 2017 ble gjennomgått.  

Årsoverskudd kr 46 522,-
Resultatet skyldes gave fra Nettverk Kvikne på kr. 50318,-

Terminal brukt i 2017:                    226 380,-

Driftsresultat 3 008,-

Regnskapet ble godkjent.

5 Valg av styret
   
  Pål Strand  (gjenstår 1 år)
Inger Grøtli (gjenstår 1 år)
Kåre Kristen Totlund (gjenstår 1 år)
Kirsten Lund (2 år)
Bjørn Bekken (2 år)

 

Varamedlemmer valgt for 1 år:

  1. John Svergja  (gjenvalgt)
  2. Eli Estensgård  (gjenvalgt)
  3. Hilde Rønning (ny)

 

 

  Valg leder for 1 år
  Pål Haugen Strand (valgt for 1 år)
  Valg av valgkomite, revisor og kasserer for 2 år
  Valgkomite:

André Granvold  (gjenvalgt)
Hans Kaspar Bjørsagård (gjenvalgt)

Revisorer:

Per Bjørsagård (gjenvalgt)
Heira Stai   (gjenvalgt)

 

Kasserer:
Torgeir Svergja   – gjenvalgt

 

6 Innkomne saker
  Ingen inkomne saker.

 

Torgeir Svergja   Eli Estensgård  
sign.   sign.